Nytorv er gravet op: Central strækning er under stor forvandling

Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen

Efter en mindre pause i anlægsarbejderne grundet Covid-19, er der ved at ske en del synlige forandringer på Nytorv i forbindelse med den omfattende omdannelse af strækningen fra Nytorv til Nordkraft.

De ikoniske vandelementer på Østerågade er nu nedtaget, og der er opsat byggepladshegn langs Nytorv.

Det skal i sidste ende munde ud i et nyt og attraktivt byrum med en klar identitet som kan understøtte og udbygge den nuværende handel, med dejlige opholdsområder, fredeliggørelse for den tunge trafik samt øget mobilitet for de bløde trafikanter.

I øjeblikket færdiggøres opbrydningen af belægninger på Nytorv og i uge 18 forventes det, at kloakarbejdet påbegyndes.

Det omfattende arbejde medfører selvfølgelig en række forandringer, og centrale dele af gaderummet på Nytorv vil være indrettet som byggeplads.

Illustration af arbejdet. Foreløbigt byggepladsområde (markeret med rød) Formen og udbredelsen kan ændre sig i takt med, at arbejdet skrider frem.

Det vil dog fortsat være muligt at færdes langs strækningen til fods og på cykel. Der vil ligeledes blive friholdt plads til vareleverancer øst og vest for byggepladsen.

Der vil også fortsat være adgang til Sallings parkeringshus fra øst via Slotsgade/Nytorv, men grundet ledningsarbejder i krydset Nytorv/Braskensgade vil der lejlighedsvis blive indskrænket til 1. spor.

I takt med at vejen graves op, vil adgange til baggårde begrænses – berørte parter modtager nærmere information herom.

I forbindelse med anlægsarbejdet er der opsat vibrationsmålere på strækningen således, at rystelser monitoreres løbende.

“Anlægsarbejderne vil desværre komme til at genere med støv, støj og rod, men vi vil gøre vores bedste for at minimere de gener anlægsarbejdet vil medføre,” skriver Aalborg Kommune.

Sådan bliver strækningen fremover

I oktober kunne kommunen afsløre visionerne for strækningen, som bliver en del af et større sammenhængende forløb i byen, der er under udvikling i årene 2018-25.

Man vil skabe et attraktivt og sammenhængende byrum med en klar identitet som kan understøtte og udbygge den nuværende handel, med dejlige opholdsområder, fredeliggørelse for den tunge trafik samt øget mobilitet for de bløde trafikanter.

Principillustration af omdannelsen på Nytorv

Omdannelsen af Nytorv sker med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Midtbystrategi “Liv i Centrum”, hvor Nytorv bl.a. indgår som en vigtig destination for shopping og oplevelser og som en del af et sammenhængende fodgængernetværk i midtbyen.

Nytorv er samtidig et vigtigt ankomststed for cyklister, og udgør også en vigtig brik i cykelnetværket, hvor det bl.a. er udgangspunkt for en højt prioriteret cykelforbindelse til det nye universitetshospital, som anlægges i de kommende år.

Visualisering: Arkitektfirmaet COBE

Midtbystrategien udpeger også Nytorv som en del af et netværk, hvor de grønne kvaliteter og sammenhænge skal styrkes.

Du kan læse meget mere om projektet her.