Kommunens budgetforslag: Flere nye børnehaver og stort verdensnavn til byen

Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen

I dag klokken 13.30 fremlagde Magistraten i Aalborg Kommune forslag til budgettet for 2020 – 2023.

Det var borgmester Thomas Kastrup Larsen, som havde æren af at præsentere visionerne for kommunen, hvor han berettede om en god samarbejdsånd, hvor der har været gode ideer og konstruktive kommentarer fra samtlige parter.

Her på MigogAalborg har vi udvalgt tre spændende tiltag i budgetforslaget for 2020 – 2023, som vi tror, virkelig kan rykke Aalborg endnu mere i fremtiden.

Du kan læse det fulde budgetforslag her.

1: Arbejder på at hente et verdensnavn til Aalborg

Vi har tidligere afsløret, at AKKC og Musikkens Hus er gået sammen i et eksklusivt samarbejde om at hente et verdensnavn til Aalborg.

Og i Magistratens budgetforslag er der afsat 1,6 mio i Aalborg Kommunes budget til det ambitiøse projekt.

Rådmand for Sundheds og Kulturforvaltningen, Mads Duedahl, bekræftede dette over for MigogAalborg til dagens pressemøde, hvor han også kunne uddybe, at 1 mio. kr. forventes at gå til det store verdensnavn, mens de 600.000 kr. går til et andet stort event, der vil være tilbageværende over de næste tre år.

Identiteten på det store verdensnavn er dog ikke på plads endnu, da der stadig er forhandlinger i gang.

Borgmesteren har tidligere udtalt, at hvis det lykkes med forhandlingerne, så vil det vække opsigt i Danmark.

Kritiske røster vil sandsynligvis pege på, at Aalborg Kommune kan bruge pengene på en mere fornuftig måde, men i forhold til den eksponering samt de turister både indenrigs og fra udlandet et stort verdensnavn kan give, så bør det være investeringen værd.

Du kan finde mere info her.

På den kulturelle front er det også værd at bemærke, at der er afsat 6,6 mio kr. til The Tall Ships Races 2022, hvor de smukke sejlskibe igen lægger til kajs i Aalborg.

2: Mange nye børnehaver på vej

Borgmesteren kunne på dagens pressemøde også fortælle, at kommunen pr. 24/7 2019 har oplevet en tilvækst på hele 2180 indbyggere i 2019.

Det betyder selvfølgelig også flere unge beboere i kommunen, og derfor har man planer om at bygge hele tre nye børnehaver i Aalborg.

Den ene børnehave bliver efter planen i forlængelse af Sønderbroskolen, hvor man også forventer at tilknytte en ny gymnastiksal/hal.

Derudover skal der bygges en ny børnehave i Vodskov, og så har man desuden planer om at udnytte arealet ved Vestre Fjordpark, der indtil nu har været brugt til hundeskov, til en splinterny børnehave for de mange familier i vestbyen.

Derudover er der også tænkt en ny børneinstitution ind ved det nye område omkring Stigsborg.

3: Nyt stort Børne- og Ungeunivers på Stigsborg

Borgmesteren kunne også berette, at det ambitiøse Børne – og Ungeunivers ved Stigsborg Brygge er færdigfinansieret og forventes færdigt i 2024.

Børne- og Ungeuniverset bliver et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel i Nørresundby.

Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skal skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne.

Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og forventes altså færdigbygget i 2024.

Foto: Stigsborg Havnefront

Magistratens udvalgte punkter fra Budgetforslaget

Demografi på ældreområdet
Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år kommer flere ældre i Aalborg Kommune med behov for pleje og omsorg. Med budgetoplæg 2020 er der tilført 22 mio. kr. årligt, som dækker den demografiske udvikling på ældreområdet.

Udviklingen på voksen-handicapområdet
De senere år er der oplevet et udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af en nettotilgang af borgere og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetoplæg 2020 er området tilført 6 mio. kr. årligt til forventet tilgang på området.

Dagtilbud til flere børn
Aalborg Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig for unge familier. Det betyder, at der næste år investeres kraftigt i dagtilbud for at kunne matche det stigende børnetal. Hele området tilføres ekstra 8,0 mio. kr. årligt.

Derudover afsættes i Nørresundbyområdet 2,5 mio. kr. til at ombygge den eksisterende integrerede institution Løvvangen til en vuggestue. Der afsættes 8,0 mio. kr. til ombygning og 0,9 mio. kr. til drift af en ny 0-5 års institution på Gl. Kongevej i den tidligere DUS-ordning.

I midtbyen af Aalborg opføres en ny integreret daginstitution til 110 børn ved Sønderbroskolen. På Skydebanevej opføres en ny integreret institution til 150 børn. Samlet pris for de to institutioner er 41,9 mio. kr. Processen fremskyndes, så de to institutioner står klar i 2021. I Vodskov afsættes 19,5 mio. kr. til en ny 0-6 års institution med plads til 80 børn.

Skal pasningsgarantien holdes, indebærer det dog også reduktioner i serviceniveauet. Det betyder bl.a., at den gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne sættes ned med 1 time fra 52 til 51 timer.

Børne- og Ungeunivers på Stigsborg
Med Magistratens Budgetforslag er det kommende Børne- og Ungeunivers, med en central placering på Stigsborg Havnefront, kommet et stort skridt videre. Børne- og Ungeuniverset bliver et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel i Nørresundby.

Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skal skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne. Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og forventes færdigbygget i 2024.

Stigning i specialundervisningstilbud
Det er en generel tendens i landets kommuner, at andelen af børn med behov for specialundervisning er stigende. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune, hvor antallet af børn med behov for specialundervisning er steget hvert år siden 2015.

Der er med Magistratens Budgetforslag skabt rum til det stigende antal børn med behov for specialundervisning. Der vil således blive tilført området 7,7 mio. fra begyndelsen af skoleåret 2020/2021 og indtil årsskiftet i 2020.

Fra 2021 vil området tilføres yderligere 8.8 mio., hvorved at området årligt løftes med i alt 16,5 mio. Der forventes dermed at kunne rummes tilbud til 1.004 børn med behov for specialundervisning fra 2021.

Vi skal have flere i job
Aalborg har udviklet sig til at være en succesfuld uddannelses by. Det har en stor positiv betydning for hele kommunen, men desværre ender et stigende antal studerende i ledighed efter studiet.

Det er nødvendigt at gå nye veje for at få højtuddannede og andre grupper i job. Udbygningen af det stærke samarbejde i Aalborg Alliancen med erhvervslivet og fagbevægelsen skal fortsætte.

Desuden vil Aalborg Kommune selv som arbejdsgiver sætte sig mål for at løfte indsatsen gennem IGU-aftaler for flygtninge, flere voksenlærepladser, flere praktikpladser m.m.

Der arbejdes videre med en forstærket indsats overfor dimittender både i Aalborg og Nordjylland.

Antallet af unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse og i stedet modtager offentlig ydelse i form af uddannelseshjælp, er faldet de senere år. Det gælder desværre ikke den gruppe af unge, der kæmper med personlige, sociale eller psykiske problemer.

Derfor afsættes 4,2 mio. til en tættere og tidligere indsats for denne gruppe.

Besparelser på Jobcenterområdet
Af hensyn til kommunens samlede økonomi sker der en tilpasning på Jobcenterområdet. Der gennemføres besparelser på 8,0 mio. kr. på administrationen og på 59,5 mio. kr. på den aktive indsats.

Det betyder, at den aktive indsats for en række grupper af ledige nedprioriteres, og at jobcenteret i højere grad skal bruge redskaber som virksomhedsindsats og tæt opfølgning på de ledige.

Det er aftalt, at Byrådet følger udviklingen i jobskabelsen, beskæftigelsen og overførselsindkomster tæt.

Kollektiv trafik
Der tilføres 16,2 mio. kr. til at opretholde det nuværende serviceniveau, idet der forventes stigende udgifter og stagnerende passagerindtægter i 2020.

Herudover styrkes den kollektive trafik i landdistriktet ved, at der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 og i alt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til at forlænge linje 1 fra Frejlev til Sønderholm.

Sundhedstilbud
Der afsættes 1,0 mio. kr. til at forbedre sundhedstilbuddene i landdistriktet i form af Aalborg Sundhedscenters indsatser i Gandrup og fra 2020 i Storvorde, samt til at levere mobil rehabilitering, hvor borgerne bor.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. til at videreføre Kulturvitaminer, som er et tilbud til borgere, der er sygemeldt pga. stress, moderat angst eller depression.

Huset i Hasserisgade
Der er igangsat en proces med at etablere Kompetencecenter for Rytmisk Musik i Huset i Hasserisgades og videreudvikle Husets funktion som kulturhus.

På den baggrund afsættes der 9,5 mio. kr. til at energirenovere Huset, og den planlagte besparelse erstattes af en ekstra driftstilførsel på 0,1 mio. kr. i 2020. Besparelsen fra 2021 og frem er reduceret til i alt 0,1 mio. kr. pr. år.

Fortsat byudvikling og byomdannelse
Som en udmøntning af Magistratens Budgetforslag skal der realiseres betydelige anlægsindtægter. Derfor igangsættes med forslaget planlægning af en række arealer med henblik på byomdannelse.

Det gælder både i det centrale Aalborg, hvor arealer langs den kommende Plusbus’ (BRT) trace i Jyllandsgade skal udvikles. I den forbindelse igangsættes også planlægning for området fra Kjellerupsgade til Sauers Plads.

Også arealer ved Sorthøj i Hasseris og Runesvinget i Godthåb/Svenstrup, vil der blive igangsat plan-lægning for med henblik på at styrke byudviklingen.

Fastholde sagsbehandlingstider
Aalborg Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling med fortsat vækst og markant forøget byggeaktivitet til følge. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til den påkrævede miljøsagsbehandling, byggesagsbehandling og konsekvensvurdering af lokalplaner og byggesager.

Således sikrer de tildelte midler, at Miljø- og Energiforvaltningen og By– og Landskabsforvaltningen har de fornødne ressourcer til at understøtte den fortsat gode udvikling i Aalborg Kommune.

Parkeringsafgifter
Det er lovbestemt, at kommunerne nu skal afregne 70% af p-afgifterne til staten mod tidligere 50 %. Afregning vil ske via en modregning i bloktilskuddet. Det budgetterede bloktilskud er derfor reduceret med 20. mio. kr. årligt.

Et bedre vandmiljø
Aalborg Kommune skal – for at leve op til EU´s vandrammedirektiv – i peri-oden 2015 til 2021 gennemføre en række projekter, der skal sikre et bedre vandmiljø til gavn for biodiversiteten samt plante og dyrelivet.

De tildelte midler sikrer, at Miljø- og Energiforvaltningen kan fortsætte dette arbejde – og fortsat kan hente statsligt projekttilskud til gennemførelse af projekterne.

I grøn balance
Med Magistratens budgetforslag sikres det fortsatte arbejde med at bringe Aalborg Kommune i front i den grønne omstilling. Blandt andet gennem fortsat udvikling af grøn transport, eksempelvis i form af en mulig elfærge til Hals-Egense overfarten, og fuldt fokus på den grønne omstilling til fremtidens klimavenlige multiforsyning. Der investeres 97,5 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

En mere detaljeret beskrivelse af budgetforslagets konsekvenser for de enkelte udvalgsområder kan læses i referatet.

Du kan finde mere info om budgetoverslaget her

Gurli Gris, julestue og musical: Her er din weekend i Aalborg

Skrevet af: Nana Veilov Carlsen

Selvom vi stadig skriver november kalenderen, er der allerede taget hul på julehyggen i Aalborgs gader.

Julemarkedet er åbnet, Aalborg Zoo har tændt tusindvis af julelys, og julemanden har været et smut forbi for at tænde julelysene på juletræet ved Nytorv.

Denne weekend er der selvfølgelig også en masse juleri på programmet, men der sker også en masse andet i byen.

Gurli Gris i Aalborg Storcenter

Denne fredag kigger den populære lille gris, Gurli, forbi Aalborg Storcenter, og hun har taget sin lillebror Gustav gris med.

Gurli Gris er blevet et verdensomspændende fænomen og sammen med hendes skøre familie har hun underholdt og reddet mange potentielle kriser i de danske børnefamilier.

Denne fredag har du mulighed for at opleve Gurli og Gustav i et liveshow der ved 16.30-tiden vil løbe af stablen ved Centertorvet i Aalborg Storcenter.

Selve showet vil tage omkring 30 minutter og efter showet vil børn (og voksne) få muligheden for at møde de famøse grise og hendes lillebror.

Dette ’Meet & Greet’ vil starte omkring kl. 17.15 og vil vare indtil der ikke er flere børn som mangler at møde de verdensberømte grise. Der vil være indlagte pauser alt afhængigt af hvor mange fremmødte som ønsker at møde Gurli og Gustav.

Læs vores artikel og Gurli og Gustavs besøg i Aalborg Storcenter her.

Hvad: Gurli og Gustav Gris
Hvor: Centertorvet i Aalborg Storcenter
Hvornår: Fredag d. 22. november kl 16.30

Sanne – The Musical

Sanne – The Musical spiller i denne weekend i Aalborg Kongres & Kultur Center både fredag, lørdag og søndag.

Den gribende historie omhandler den danske rock mamas livshistorie, og tager udgangspunkt i tragedien, som ramte Salomonsen, da hun blev ramt af en blodprop i hjernen.

For at finde sig selv efter sygdomsforløbet må Salomonsen gennemleve hele sit liv; fra den store kærlighed til musikken samt de mange kriser og problemer og erfaringer hun har erfaret sig gennem livet.

I forestillingen vil man stifte bekendtskab med tre versioner af Sanne Salomonsen, fra den unge oprørske Sanne som forlader reden for at gå sin egen vej med musikken til storhedstiden, hvor 80’ernes hitlister var domineret af stjerneskuddet til mødet med misbrug og manipulation –  en Sanne der må kæmpe en kamp for at kunne forsørge sin søn og meget mere.

Du kan læse meget mere om Sanne the Musical her.

Og du kan stadig nå at købe dine billetter her.

Julestue på Aalborg Historiske Museum

Juletiden er forbundet med mange faste og gamle traditioner – traditioner som vi i generationer har værnet om.

Selvom de mange juletraditioner har fulgt os i generationer har tiden og samfundet ændret sig gennem tiden – så hvordan var det egentlig at holde jul i gamle dag? Det er noget af det man kan opleve denne lørdag, når Aalborg Historiske Museum åbner op for deres julestue.

Aalborg Historiske Museum har nemlig skruet helt op for julestemningen og åbner op for deres helt egen julestue i den gamle museumsbygning i Algade.

I julestuen på museet finder du det smukt pyntede træ som stråler med alt sin glans, og på Aalborg Historieske Museums juleværksted vil der være mulighed for selv at klippe gammeldags juleklip som man selvfølgelig kan tage med hjem og pynte sit eget træ med.

Billetprisen for at opleve julestue er 40 kr. for voksne – børn under 18 år kommer gratis ind.

Læs vores artikel om julestuen på Aalborg Historiske museum her.

Hvad: Julestue
Hvor: Aalborg Historiske Museum
Hvornår: Lørdag d. 23. november fra kl. 10.00 til 17.00

Jul på slottet

Det sørme – det’ sandt, det er lige ved at være de’cember, så der skal selvfølgelig en lille julegodte med som er for hele familien.

Denne weekend kan du opleve forestillingen ‘Jul på Slottet’ som er en juleforestilling opsat af Morskabs-Theatret.

Denne forestilling er fyldt med sjov, sang og julehygge for små såvel som store.

Om forestillingen er der blandt andet beskrevet:

”For længe siden – så længe, at ingen husker det – boede der på slottet en konge og hans datter, den dejlige prinsesse Miamaja.”

Vi følger slotsnisserne som skal hjælpe den fattige konge og hans datter, den smukke Miamaja, med at få fingrene i den flotte prins Valentin.

Forestillingen er sat op som musical hvilket betyder at alle de velkendte sange fra Julekalenderen ‘Jul på Slottet’ vil være med, og hele forestillingen vil være fyldt med julestemning, søde nisser og ikke mindst glitter og glimmer.

Læs mere om forestillingen her.

Du kan stadig nå at finde dine billetter her.

Hvad: Jul på Slottet
Hvor: Aalborg Kongres og Kultur Center
Hvornår: Lørdag d. 23. november og søndag d. 24 november

Events:

22/11 The Sound of Music på Aalborg Teater

22/11 – 23/11 Wallmans Christmas Show i AKKC

22/11 LAN-party i Friis Shoppingcenter 

22/11 Curling kick-off 2019

22/11 – 23/11 Julefest på Mortens Kro

22/11 150 meter til i morgen

23/11 – 24/11 Teeshoppen Outlet 

23/11 Cinemateket i Biffen: Grease sing-along

24/11 Sjov Søndagslegeland i DGI Huset Nordkraft

24/11: AaB – AC Horsens på Aalborg Portland Park

Mærkevarer ad libitum: Brandcuts inviterer til kæmpe lagersalg i weekenden

Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen
Arkiv
Bureau-foto
Arkiv Bureau-foto

Julen varer længe, men den koster også mange penge.

Derfor er det helt perfekt timing, at Brandcuts afholder deres årlige lagersalg i denne weekend, hvor du kan spare mellem 60-90% på unikke mærker.

“Vi har fyldt to kæmpe haller op med fede mærkevarer til store besparelser,” fortæller Troels Bay, ejer af Brandcuts, til MigogAalborg.

Lagersalget finder du i Nørresundby på Voerbjergvej 35, lige over for Tommy Telt, og det har åbent fredag kl. 12.00 – 18.00, lørdag kl. 10.00 – 16.00 og søndag kl. 10.00 – 16.00.

Foto: Brandcuts

Bliv klædt på fra top til tå med fede mærkevarer

Brandcuts garanterer et kæmpe udvalg, hvor der er tusindvis af varer til både mænd og kvinder.

Du kan se frem til fede mærker som Diesel, Shoe the Bear, Tenson, Just Junkies, Fat Moose, NORR, Dolomite, Holubar, Knowledge Cotton Apparel mfl.

Og du kan blive klædt på fra top til tå, for der er alt fra sko, jeans, kjoler, vinterjakker mm. at finde til lagersalget.

Størrelserne går helt fra XS – XXXL, og du kan betale med både kort, MobilePay og kolde kontanter.

Fri parkering og gratis entré hele weekenden

Shopping i midtbyen kan ofte være en stressende affære, hvis man også skal finde parkering, men det behøver du ikke bekymre dig om til lagersalget i weekenden.

Der er nemlig fri parkering lige ved døren, barnevogne er velkomne og de to haller er også kørestolsvenlige.

“Vi fylder løbende hallerne op med nye varer, men lagersalget plejer at være meget velbesøgt, så vi anbefaler selvfølgelig, at man kommer tidligt på dagen, hvis man har udset sig et særligt mærke,” fortæller Troels.

Entréen til lagersalget er fuldstændig gratis, og du finder det på Voerbjerg vej 35 i Nørresundby, lige over for Tommy Telt.

Hvad: Brandcuts Lagersalg
Hvor: Voerbjergvej 35, 9400 Nørresundby
Hvornår: Fredag – lørdag (fredag; 12-18, lørdag-søndag: 10-16)

Du finder meget mere info om lagersalget her.

Bobler og chokolade: Magasin byder julen velkommen med fredags-event

Skrevet af: Redaktionen
Foto: Magasin
Foto: Magasin

Nu nærmer juletiden sig, som for de fleste er lig med familietid, søde sager og massevis af hygge.

I Magasin er julen noget helt særligt, og derfor kan aalborgenserne se frem til at opleve en smuk og nostalgisk juleudsmykning.

Det skal fejres med et lille uformelt fredags-event, hvor man kan komme og opleve den smukke juleudsmykning i stormagasinet.

For at byde julen velkommen i Magasin vil der blive serveret mousserende vin og chokolade fra kl. 15-18 fredag den 22. november, hvor alle er velkommen til at kigge forbi og komme i hyggelig julestemning.

“Mange af vores kunder går rigtig meget op i julepynten og kommer målrettet forbi for at se årets flotte udsmykning.

I år har vi valgt at gøre julen mere klassisk hos Magasin med snemænd, juletræer og guirlander, og alt hvad man kender fra en traditionel jul, og så har vi tilført nogle moderne elementer i et gennemgående tema med guld og støvede nuancer af rosa, grøn og blå,” siger Sara Bjerre-Kristensen, der er Visual Merchandiser Manager i Magasin i Aalborg.

 Foruden et gennemgående farvetema kan aalborgenserne glæde sig til at opleve forskellige ikoner, der går igen i hele forretningen, eksempelvis mus, kaktusser og hjerter, som har fået en julet og moderne twist.

Derudover kan ikonet Veronica traditionen tro opleves som en del af Magasins juleudsmykning, hvor hun tager på eventyr rundt omkring i børneafdelingen.

Aktiviteter hele julen

Hele december vil desuden byde på masser af hyggelige juleaktiviteter for hele familien i Magasin.

Hver søndag vil der eksempelvis være forskellige events, hvor der blandt andet er mulighed for at pynte et honninghjerte, få initialer på et tørklæde eller en julepyjamas fra Magasin samt blive forkælet med lækker julechokolade.

“I år har vi gjort ekstra meget ud af julen i Magasin med masser af hyggelige og sjove aktiviteter i løbet af december.

Vi har også forsøgt at gøre julen ekstra hyggelig for børnene, hvor vi blandt andet har en julemus på 180 centimeter til at stå i børneafdelingen.

Derudover har vi en stor snemand med diskokugler placeret ved indgangen, som byder aalborgenserne velkommen i forretningen,” siger Tina Mikkelsen, Store Manager i Magasin i Aalborg.

Juleprogram i Magasin

  • november: Servering af cava/chokolade kl. 15-18 samt mulighed for tryk med guldbogstaver på Magasins julepyjamas.
  • december: ”Pynt et honninghjerte” kl. 13-16 på boligetagen for Magasins Goodie medlemmer.
  • december: In Wear Fashion-Friday på dameetagen med forskellige lækkerier og konkurrencer.
  • december: Jellycat-brodering (Køb en Jellycat og få broderet navn gratis i øret af bamsen).
  • december: ”Snapseskole” kl. 13-16 på herreetagen.
  • december: Gaveindpakningsevent (Få pakket julegaver lækkert og personligt ind).
  • december: ”Få initialer på et Magasin tørklæde” kl. 13-16 på boligetagen.
  • december: Personlig Shopper Fashion-Friday på dameetagen med forskellige lækkerier og konkurrencer.
  • december: ”Få en julechokolade” kl. 13-16 på dameetagen.
  • 30/11-23/12: Ikoniske Veronica på børneetagen lørdag og søndag kl. 11-15.