Kommunens budgetforslag: Flere nye børnehaver og stort verdensnavn til byen

Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen

I dag klokken 13.30 fremlagde Magistraten i Aalborg Kommune forslag til budgettet for 2020 – 2023.

Det var borgmester Thomas Kastrup Larsen, som havde æren af at præsentere visionerne for kommunen, hvor han berettede om en god samarbejdsånd, hvor der har været gode ideer og konstruktive kommentarer fra samtlige parter.

Her på MigogAalborg har vi udvalgt tre spændende tiltag i budgetforslaget for 2020 – 2023, som vi tror, virkelig kan rykke Aalborg endnu mere i fremtiden.

Du kan læse det fulde budgetforslag her.

1: Arbejder på at hente et verdensnavn til Aalborg

Vi har tidligere afsløret, at AKKC og Musikkens Hus er gået sammen i et eksklusivt samarbejde om at hente et verdensnavn til Aalborg.

Og i Magistratens budgetforslag er der afsat 1,6 mio i Aalborg Kommunes budget til det ambitiøse projekt.

Rådmand for Sundheds og Kulturforvaltningen, Mads Duedahl, bekræftede dette over for MigogAalborg til dagens pressemøde, hvor han også kunne uddybe, at 1 mio. kr. forventes at gå til det store verdensnavn, mens de 600.000 kr. går til et andet stort event, der vil være tilbageværende over de næste tre år.

Identiteten på det store verdensnavn er dog ikke på plads endnu, da der stadig er forhandlinger i gang.

Borgmesteren har tidligere udtalt, at hvis det lykkes med forhandlingerne, så vil det vække opsigt i Danmark.

Kritiske røster vil sandsynligvis pege på, at Aalborg Kommune kan bruge pengene på en mere fornuftig måde, men i forhold til den eksponering samt de turister både indenrigs og fra udlandet et stort verdensnavn kan give, så bør det være investeringen værd.

Du kan finde mere info her.

På den kulturelle front er det også værd at bemærke, at der er afsat 6,6 mio kr. til The Tall Ships Races 2022, hvor de smukke sejlskibe igen lægger til kajs i Aalborg.

2: Mange nye børnehaver på vej

Borgmesteren kunne på dagens pressemøde også fortælle, at kommunen pr. 24/7 2019 har oplevet en tilvækst på hele 2180 indbyggere i 2019.

Det betyder selvfølgelig også flere unge beboere i kommunen, og derfor har man planer om at bygge hele tre nye børnehaver i Aalborg.

Den ene børnehave bliver efter planen i forlængelse af Sønderbroskolen, hvor man også forventer at tilknytte en ny gymnastiksal/hal.

Derudover skal der bygges en ny børnehave i Vodskov, og så har man desuden planer om at udnytte arealet ved Vestre Fjordpark, der indtil nu har været brugt til hundeskov, til en splinterny børnehave for de mange familier i vestbyen.

Derudover er der også tænkt en ny børneinstitution ind ved det nye område omkring Stigsborg.

3: Nyt stort Børne- og Ungeunivers på Stigsborg

Borgmesteren kunne også berette, at det ambitiøse Børne – og Ungeunivers ved Stigsborg Brygge er færdigfinansieret og forventes færdigt i 2024.

Børne- og Ungeuniverset bliver et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel i Nørresundby.

Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skal skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne.

Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og forventes altså færdigbygget i 2024.

Foto: Stigsborg Havnefront

Magistratens udvalgte punkter fra Budgetforslaget

Demografi på ældreområdet
Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år kommer flere ældre i Aalborg Kommune med behov for pleje og omsorg. Med budgetoplæg 2020 er der tilført 22 mio. kr. årligt, som dækker den demografiske udvikling på ældreområdet.

Udviklingen på voksen-handicapområdet
De senere år er der oplevet et udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af en nettotilgang af borgere og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetoplæg 2020 er området tilført 6 mio. kr. årligt til forventet tilgang på området.

Dagtilbud til flere børn
Aalborg Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig for unge familier. Det betyder, at der næste år investeres kraftigt i dagtilbud for at kunne matche det stigende børnetal. Hele området tilføres ekstra 8,0 mio. kr. årligt.

Derudover afsættes i Nørresundbyområdet 2,5 mio. kr. til at ombygge den eksisterende integrerede institution Løvvangen til en vuggestue. Der afsættes 8,0 mio. kr. til ombygning og 0,9 mio. kr. til drift af en ny 0-5 års institution på Gl. Kongevej i den tidligere DUS-ordning.

I midtbyen af Aalborg opføres en ny integreret daginstitution til 110 børn ved Sønderbroskolen. På Skydebanevej opføres en ny integreret institution til 150 børn. Samlet pris for de to institutioner er 41,9 mio. kr. Processen fremskyndes, så de to institutioner står klar i 2021. I Vodskov afsættes 19,5 mio. kr. til en ny 0-6 års institution med plads til 80 børn.

Skal pasningsgarantien holdes, indebærer det dog også reduktioner i serviceniveauet. Det betyder bl.a., at den gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne sættes ned med 1 time fra 52 til 51 timer.

Børne- og Ungeunivers på Stigsborg
Med Magistratens Budgetforslag er det kommende Børne- og Ungeunivers, med en central placering på Stigsborg Havnefront, kommet et stort skridt videre. Børne- og Ungeuniverset bliver et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel i Nørresundby.

Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skal skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne. Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og forventes færdigbygget i 2024.

Stigning i specialundervisningstilbud
Det er en generel tendens i landets kommuner, at andelen af børn med behov for specialundervisning er stigende. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune, hvor antallet af børn med behov for specialundervisning er steget hvert år siden 2015.

Der er med Magistratens Budgetforslag skabt rum til det stigende antal børn med behov for specialundervisning. Der vil således blive tilført området 7,7 mio. fra begyndelsen af skoleåret 2020/2021 og indtil årsskiftet i 2020.

Fra 2021 vil området tilføres yderligere 8.8 mio., hvorved at området årligt løftes med i alt 16,5 mio. Der forventes dermed at kunne rummes tilbud til 1.004 børn med behov for specialundervisning fra 2021.

Vi skal have flere i job
Aalborg har udviklet sig til at være en succesfuld uddannelses by. Det har en stor positiv betydning for hele kommunen, men desværre ender et stigende antal studerende i ledighed efter studiet.

Det er nødvendigt at gå nye veje for at få højtuddannede og andre grupper i job. Udbygningen af det stærke samarbejde i Aalborg Alliancen med erhvervslivet og fagbevægelsen skal fortsætte.

Desuden vil Aalborg Kommune selv som arbejdsgiver sætte sig mål for at løfte indsatsen gennem IGU-aftaler for flygtninge, flere voksenlærepladser, flere praktikpladser m.m.

Der arbejdes videre med en forstærket indsats overfor dimittender både i Aalborg og Nordjylland.

Antallet af unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse og i stedet modtager offentlig ydelse i form af uddannelseshjælp, er faldet de senere år. Det gælder desværre ikke den gruppe af unge, der kæmper med personlige, sociale eller psykiske problemer.

Derfor afsættes 4,2 mio. til en tættere og tidligere indsats for denne gruppe.

Besparelser på Jobcenterområdet
Af hensyn til kommunens samlede økonomi sker der en tilpasning på Jobcenterområdet. Der gennemføres besparelser på 8,0 mio. kr. på administrationen og på 59,5 mio. kr. på den aktive indsats.

Det betyder, at den aktive indsats for en række grupper af ledige nedprioriteres, og at jobcenteret i højere grad skal bruge redskaber som virksomhedsindsats og tæt opfølgning på de ledige.

Det er aftalt, at Byrådet følger udviklingen i jobskabelsen, beskæftigelsen og overførselsindkomster tæt.

Kollektiv trafik
Der tilføres 16,2 mio. kr. til at opretholde det nuværende serviceniveau, idet der forventes stigende udgifter og stagnerende passagerindtægter i 2020.

Herudover styrkes den kollektive trafik i landdistriktet ved, at der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 og i alt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til at forlænge linje 1 fra Frejlev til Sønderholm.

Sundhedstilbud
Der afsættes 1,0 mio. kr. til at forbedre sundhedstilbuddene i landdistriktet i form af Aalborg Sundhedscenters indsatser i Gandrup og fra 2020 i Storvorde, samt til at levere mobil rehabilitering, hvor borgerne bor.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. til at videreføre Kulturvitaminer, som er et tilbud til borgere, der er sygemeldt pga. stress, moderat angst eller depression.

Huset i Hasserisgade
Der er igangsat en proces med at etablere Kompetencecenter for Rytmisk Musik i Huset i Hasserisgades og videreudvikle Husets funktion som kulturhus.

På den baggrund afsættes der 9,5 mio. kr. til at energirenovere Huset, og den planlagte besparelse erstattes af en ekstra driftstilførsel på 0,1 mio. kr. i 2020. Besparelsen fra 2021 og frem er reduceret til i alt 0,1 mio. kr. pr. år.

Fortsat byudvikling og byomdannelse
Som en udmøntning af Magistratens Budgetforslag skal der realiseres betydelige anlægsindtægter. Derfor igangsættes med forslaget planlægning af en række arealer med henblik på byomdannelse.

Det gælder både i det centrale Aalborg, hvor arealer langs den kommende Plusbus’ (BRT) trace i Jyllandsgade skal udvikles. I den forbindelse igangsættes også planlægning for området fra Kjellerupsgade til Sauers Plads.

Også arealer ved Sorthøj i Hasseris og Runesvinget i Godthåb/Svenstrup, vil der blive igangsat plan-lægning for med henblik på at styrke byudviklingen.

Fastholde sagsbehandlingstider
Aalborg Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling med fortsat vækst og markant forøget byggeaktivitet til følge. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til den påkrævede miljøsagsbehandling, byggesagsbehandling og konsekvensvurdering af lokalplaner og byggesager.

Således sikrer de tildelte midler, at Miljø- og Energiforvaltningen og By– og Landskabsforvaltningen har de fornødne ressourcer til at understøtte den fortsat gode udvikling i Aalborg Kommune.

Parkeringsafgifter
Det er lovbestemt, at kommunerne nu skal afregne 70% af p-afgifterne til staten mod tidligere 50 %. Afregning vil ske via en modregning i bloktilskuddet. Det budgetterede bloktilskud er derfor reduceret med 20. mio. kr. årligt.

Et bedre vandmiljø
Aalborg Kommune skal – for at leve op til EU´s vandrammedirektiv – i peri-oden 2015 til 2021 gennemføre en række projekter, der skal sikre et bedre vandmiljø til gavn for biodiversiteten samt plante og dyrelivet.

De tildelte midler sikrer, at Miljø- og Energiforvaltningen kan fortsætte dette arbejde – og fortsat kan hente statsligt projekttilskud til gennemførelse af projekterne.

I grøn balance
Med Magistratens budgetforslag sikres det fortsatte arbejde med at bringe Aalborg Kommune i front i den grønne omstilling. Blandt andet gennem fortsat udvikling af grøn transport, eksempelvis i form af en mulig elfærge til Hals-Egense overfarten, og fuldt fokus på den grønne omstilling til fremtidens klimavenlige multiforsyning. Der investeres 97,5 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

En mere detaljeret beskrivelse af budgetforslagets konsekvenser for de enkelte udvalgsområder kan læses i referatet.

Du kan finde mere info om budgetoverslaget her

Aalborg-firma med rekordregnskab: Nu satser Luksusbaby på flere butikker og udlandet

Skrevet af: Michael Qureshi

Der er god grund til at lette på hatten for den fremadstormende Aalborg-virksomhed Luksusbaby.

Det startede med en webshop med eksklusivt børnetøj hjemme i stuen hos Ann-Louise Christine Aasted og Morten Grabowski Kjær i 2014.

Nu står de så med en af landets mest succesfulde webshops og ikke mindst en fysisk butik inde i hjertet af Aalborg. Tallene i det seneste regnskab taler også sit tydelige sprog.

Bruttofortjenesten steg i 2019 til 15,8 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. året før. Samtidig voksede overskuddet til 5,8 mio. kr. efter skat.

Morten Grabowski Kjær og Ann Louise står bag Luksusbaby

Kursen sat mod nye mål

Luksusbaby har formået at skabe en perfekt balance mellem deres succesfulde webshop og så den fysiske butik i Aalborg, hvor man sidste år rykkede i endnu større butikslokaler i Møllegade, hvor Høgh Interieur tidligere lå.

Nu er kursen så sat mod en ny stor butik i Aarhus og ikke mindst satses der endnu hårdere på det udenlandske marked. Det skriver Finans som har talt med Aalborg-parret.

“Indtil videre har vi ikke haft særlig fokus på udlandet, men vi har store ordrer fra lande som Kina og USA hver eneste dag. Nu har vi stærk vækst i Danmark, så udlandet er næste skridt,” siger Ann-Louise Christine Aasted til Finans.

Hun tilføjer også om flere fysiske butikker rundt omkring i Danmark.

“Det har hele tiden været en drøm at åbne nye butikker, og vi synes, det skaber en god synergi. Vores butik har desuden haft åbent under corona, og det tabte salg er allerede indhentet,” forklarer Ann-Louise Christine Aasted til Finans.

Åbner i næste uge: Se det helt nye Mabel Kafferi midt i Aalborg

Skrevet af: Stine Kjølby Christensen

Kaffe og kram. 

Det bliver de to hovedelementer hos Mabel Kafferi, der åbner på Boulevarden i den kommende uge.

En charmerende mor/datter-duo står bag, og målet om en fælles kaffebar ser nu – efter mange års drømmeri – ud til at blive til virkelighed.

Den officielle åbning bliver lørdag d. 18. juli, men allerede i dag var vi forbi til et lille sneak peek. 

Trods sine små kvadratmeter lover Camilla og Carla, at Mabel kommer til at levere store smagsoplevelser, god atmosfære og hyggelig stemning.

Derudover er (næsten) alt i kaffebaren til salg, og foruden kaffe kan du få alt fra smukke kopper,  unikke vægdekorationer, plakater, tæpper til vaser, smykker og te.

Kaffe, kage og interiør

De rustikke træmøbler skaber en legende kontrast til væggene, der er blevet malet i en sart rosa. Over bordene er newyorkervæggen dekoreret med et stativ af hylder, der glædelig fremviser en masse af de ting, som Mabel forhandler.

“Vi vil gerne lave et hyggeligt sted, der kan fungere som halv butik, halvt kafferi, hvor den gode, langsomme kaffe er i fokus.

Idéen er, at man kommer ind og får en veltilberedt kop kaffe, en lækker kage og bare har det hyggeligt.” fortæller Camilla Okkels.

Kagerne, der skal sælges hos Mabel Kafferi, leveres af en konditor fra bagerlandsholdet, mens kaffen også bliver lokal.

“Det bliver med et lille, men lækkert menukort, hvor intet er bake-off eller kommer fra frost. Samtidigt kommer vi til at supplere med forskellige salgsvarer, der heller ikke findes i Aalborg i forvejen.” fortæller Camilla.

Selvom der er en god uge til åbningen, så emmer de små lokaler allerede af kærlighed, hvor der er kælet for selv den mindste detalje.

Kafferiet får seks siddepladser og derudover udendørspladser, hvor dagens bedste solskinstimer kan nydes – med en god kop kaffe.

Alt dette sker fra næste lørdag kl. 10, hvor aalborgenserne officielt kan besøge Aalborgs helt nye kaffe-darling.

Du kan indtil da holde dig opdateret på deres Facebook og Instagram.

Mere end 60 aktiviteter: Mange gratis sommer-fornøjelser til børn og unge i Aalborg

Skrevet af: Aske Bisgaard Pedersen

Esport-camp hos AaB, atletikskole i Skovdalen eller hulebygning for hele familien på Utzon Centret?

Det er blot et lille udpluk af de mange aktiviteter, som Aalborgs børn og unge er inviteret til hen over sommeren.

For selvom årets sommerferie for mange ikke byder på galopperende hedeslag i 40 grader og kolde drinks ved hotellets pool, er der alligevel lagt i kakkelovnen til en sommer, hvor oplevelser for børn og unge står i kø.

Staten har nemlig bevilget Aalborg Kommune en stor pose penge øremærket til sjove sommeraktiviteter.

Få vind og vand i håret med sportsaktiviteter

Er fysisk udfoldelse en sikker vinder? Og måske med fart på? Så er der også mulighed for dét.

Skal der vind i håret, eller bare prøves kræfter med en masse nye sportsgrene, er Atletikskole på Skovdalen Atletikstadion et oplagt bud.

Atletikskolen afholdes fra mandag til torsdag i uge 31 og 32 og arrangeres af Aalborg Atletik & Motion – og byder på en lang række udfordringer:

“Det er fire dage med helt op til 30 forskellige discipliner inden for atletik – alt lige fra kuglestød til spydkast, trespring, langdistanceløb, sprint, hækkeløb og en masse andet.

Torsdag slutter vi af med en lille konkurrence, hvor atletikudøverne får lov at prøve sig af i nogle udvalgte discipliner mod de andre deltagere,” fortæller sportschef for Aalborg Atletik & Motion, Thomas Nolan Hansen.

… Men man skal være hurtigere med tilmeldingen end Usain Bolt på en 100-meter-sprint, for sidste frist er allerede i dag! Alle børn fra 9-13 kan tilmeldes her.

Er vandsportsaktiviteter i stedet sagen, inviterer UngAalborg på en masse sjove og udfordrende aktiviteter i Vestre Fjordpark.

Her kan man blandt andet prøve kræfter med SUP (Stand Up Paddleboard), hvor man kan lære at gå på vandet. Det kan du læse mere om her.

Styrk de virtuelle færdigheder med esport

Er en ny gaming PC, grafikkort og gamergrej altid øverst på ønskesedlen derhjemme?

Så er det en oplagt en chance for dit barn at komme ud og få undervisning af erfarne coaches sammen med en masse ligesindede esport-interesserede.

Her kan børn og unge blandt andet få professionel coaching i CS:GO, hvor træningen vil fokusere på alle de væsentligste aspekter for at blive den nye Astralis-stjerne. Det inkluder både vigtigheden af den korrekte opsætning, god kommunikation, taktik, aim – men også hygge og frit spil.

Der er også mulighed for at få læring i Fifa, League of Legends og andre af de mest populære esport-spil.

Det sker, når AaB esport inviterer på sommercamps i uge 29, 30 og 31. Her kan man fokusere udelukkende på for eksempel CS:GO, Fifa eller League of Legends, mens der også er mulighed for en allround esport-sommercamp.

Få udfyldt tilmeldingsblanketten med det samme her.

Arkivfoto fra Asetek Esports Academy

Kreative aktiviteter for hele familien

Er dit barn fingernem og elsker at bruge hænderne og udfolde sin kreativitet? Så er det med at slå til, når Utzon Center i sommerferien inviterer hele familien indenfor til kreative aktiviteter.

En af aktiviteterne er hulebyggeri for både børn og forældre. Her får de måske kommende huleboere udleveret alle de fornødne materialer for at bygge den perfekte hule:

“Med det udleverede hulebygger-kit er det familiens opgave først at bygge hulen i størrelsesforhold 1:10 for at finde ud af, hvordan den designmæssigt skal være.

Herefter kommer man så hen i udstillingen, hvor hulen bygges 1:1 og designet skal stå sin endelige prøve”, forklarer Malene Abildgaard, konstitueret leder hos Utzon Center.

Skal der spænding på menuen, er det med at finde sin indre detektiv frem. Der er nemlig forsvundne indbyggere i centrets udstilling, der tager form som en lille landsby.

“I vores hyggelige landsby med beboere som lille blomsterglade Bitten og arkitekt-Torben er der noget galt. Nogle af byens karakterer har det med at blive væk.

Derfor inviterer vi både børn og forældre indenfor som by-detektiver, der ud fra efterladte spor og ledetråde kan hjælpe med at opklare sagen”, fortæller Malene Abildgaard.

Hos Utzon Center er der også mulighed for at bygge sit helt eget bofællesskab i LEGO. Når sidste legoklods er lagt, bliver bygningen lagt ind i Minecraft, hvor man kan bevæge sig virtuelt rundt og nyde sit mesterværk indefra og bygge videre på det.

Læs mere om Utzon Centers sommersjove aktiviteter her.

Fyld feriekalenderen op med spændende aktiviteter

Esport, atletik, paddleboard og kreativitet er blot et lille udpluk af alle de sommeraktiviteter for børn fra 6-17 år, som Aalborg Kommune har stablet på benene med årets særlige sommerpakke.

Det har de arbejdet benhårdt på i samarbejde med erhvervslivet og kommunens mange institutioner og foreninger.

I anledningen er der desuden oprettet en hjemmeside for at skabe et samlet overblik, der samler samtlige sommerferieaktiviteter for børn mellem 6-17 i Aalborg Kommune ét sted.

Se alle 2020-sommeraktiviteterne her.