Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Flere ledige i job, fjordbus og billige p-pladser: Sådan fordeles pengene i Aalborg

Af Michael Qureshi

Et samlet byråd har torsdag aften indgået budgetforlig for 2021-2024.

Budgetforliget giver et ekstra løft på velfærdsområderne bl.a. på børne- og familieområdet, skoleområdet, ældreområdet og voksen-handicapområdet.

Anlægsbudgettet er historisk højt, og der er klimainvesteringer for 140 mio. kr. over fire år.

Derudover er det besluttet at støtte op om en førerløs fjordbus, penge til at understøtte kulturen og så bevarer man billige parkeringstakster i midtbyen.

Alle byrådets seks partier er med i budgetforliget – det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

“Det er lykkedes os at blive enige om et bredt og godt budget med betydelige velfærdsløft.

Vi er en vækstkommune med over 2.200 nye borgere alene i år, og det er dejligt, men det skaber også et udgiftspres. Forligspartierne har valgt at tilføre ekstra penge til børne- og familieområdet, folkeskolerne, ældre- og voksenhandicapområdet,” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

“Vi prioriterer også nye børnehaver, så vi kan opretholde pasningsgarantien til de mange nye børn.

Vi bygger fem nye plejehjem til de markant flere ældre, og vi giver som noget nyt støtte til frivilligt arbejde på demensområdet. Den nære velfærd er højt prioriteret, og i disse COVID-19-tider er velfærd ikke blevet mindre vigtig,” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen på vegne af forligspartierne.

Flere ledige skal i job

COVID-19 har betydet, at antallet af ledige i Aalborg Kommune siden marts er steget markant. Jobvæksten skal nu øges med en ny Jobvækstpakke 2.0.

“Jobvækstpakken skal på tværs af erhverv og jobområder være med til at skabe mindst 725 nye job.

Vi vil investere i at få ledige hurtigere tilbage i job – og evt. andre job end før.

Vi styrker den generelle indsats for jobparate, og vores særlige indsats for dimittender bliver videreført. Aalborg vil gerne kendes på, at vi selv i svære tider, investerer i at gå nye veje, for at sikre, at også ledige med særlige behov kommer i job,” fortæller Thomas Kastrup-Larsen.

Anlægsbudgettet er historisk højt

Anlægsbudgettet er i 2021 på 677 mio. kr., og der vil i perioden 2021-2024 være klimainvesteringer for 140 mio. kr.

“Aalborg Kommune har et historisk højt anlægsbudget, og det mener vi er nødvendigt for at sikre servicen overfor det stigende antal borgere, for at sikre en god infrastruktur, for at understøtte jobvæksten i erhvervslivet og for at sikre klima og bæredygtighed.

Vi kommer til at investere stort i skolerne, og hele Stigsborg Brygge vil forandre sig de kommende år bl.a. med et børne- og ungeunivers og Stigsparken,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hovedpunkter fra Budget 2021-2024

Styrkelse af ældreområdet
Forligspartierne vil styrke normeringerne på plejehjemmene, skabe flere aktiviteter og understøtte frivilligt arbejde og pårørende til borgere med demens. Der tilføres ældreområdet 6,9 mio. kr.

Det specialiserede børne- og ungeområde
Aalborg Kommune oplever et voldsomt pres på det specialiserede børne- og ungeområde.

Efter år med budgetoverholdelse sker der nu en tilgang af børn og unge med behov for støtte, og støtten bliver mere og mere omfattende.

Til budget 2021 ønsker byrådet at tilføre området samlet 4,5 mio. kr. Midlerne fordeles tre delindsatser:

Hjemløse og socialt udsatte
Der er stort pres på indsatserne for hjemløse og socialt udsatte, og dette udmønter sig bl.a. i stor søgning til herberg og andre indsatser på området.

Området tilføres derfor 0,9 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. går til lørdagsåbent fra 15.00-21.00 i Kirkens Korshærs varmestue.

Der anvendes herudover 0,5 mio. kr. til en støtte- og kontaktperson for personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har- eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Det gøres for at forebygge yderligere pres på herberg og forsorgshjem mv.

Sunde børn bevæger sig i skolen
Vi vil styrke bevægelse i skolen i lyset af de gode erfaringer og oplevelser med bevægelsens år i 2020, og der skal sættes ekstra tryk på elevernes bevægelse. Bevægelse skaber grobund for sunde vaner samt god læring og trivsel.

Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt herefter.

Sundhedsindsatser
Udviklingen i borgernes livsstil og helbred går på en række områder den forkerte vej, ligesom i resten af Danmark.

Det gælder fx livsstilsfaktorer som rygning, overvægt og fysisk inaktivitet og forekomst af kronisk sygdom. Samtidig er der stor social ulighed i sundhed – også i lighed med resten af landet.

Forligspartierne ønsker at iværksætte yderligere sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser og herunder mindske den sociale ulighed i sundhed.

Der afsættes derfor 2 mio. kr. om året, hvoraf 0,2 mio. kr. øremærkes til driftstilskud til GirlTalk i hvert af årene 2021, 2022 og 2023.

Sundhedshuse

Aalborg har gennem de sidste 10 år prioriteret at etablere sundhedshuse sammen med blandt andre de praktiserende læger – i Aalborg Øst, Gandrup, Storvorde og et nyt læge- og sundhedshus i Løvvangen er under planlægning.

Næste trin er etablering af et sundhedshus i Nibe, hvor almen praksis, genoptræning, sygepleje, sundhedspleje og sundhedscenter tilbud mm. får til huse.

Unges mentale sundhed
Unges mentale sundhed er et problemområde i kommunen, som i resten af landet, og forligspartierne har derfor fortsat fokus på området.

Utzon Center
Utzon Center har de seneste år udviklet sig meget positivt. Både på besøgstal og på indholdsdelen er der sket en kraftig udvikling. For at øge mulighederne for forsat at være spydspids og en attraktion inden for arkitektur og kunst tilføres 0,750 mio. kr. årligt.

Artcenter Spritten
I foråret 2023 forventes det nye Artcenter Spritten at åbne. Forligspartierne har øget driftsbudgettet således, at ledelsen allerede nu kan komme i gang med at få etableret en administration og planlægning af kommende udstillinger og andre aktiviteter.

Der tilføres 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

Førerløs Fjordbus
En førerlus Fjordbus som har været testet i halvandet år får støtte på 5 mio. kr. over de kommende år til at være klar til at tage i brug i 2023.

Tennishal og indendørs tennisfaciliteter
I 2021 skal der, i regi af Folkeoplysningsudvalget, igangsættes en analyse af mulighederne for etablering af yderligere indendørs tennisfaciliteter/tennishal i Aalborg.

Landsbypulje skal sikre bymiljøer
Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2022 og 2 mio. kr. i 2023 og 2024 til en Landsbypulje, der skal sikre udvikling af landsbyernes bymiljøer herunder sti- og vejforbindelser.

Grønne kajakker
Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til “Grønne kajakker”, som har til formål at skabe et renere havnemiljø. Initiativet skal realiseres i samarbejde med foreningslivet.

Frugt, bær og krydderurter i byen – forsøgsordning
Budgetforligspartierne er enige om at igangsætte en forsøgsordning, hvor der i samarbejde med fagfolk skal findes et eller flere områder, hvor der kan plantes træer, buske og urter.

Målet med forsøgsordningen er at finde ud af, hvordan nordjyske råvarer kan gøres mere tilgængelige for borgerne, og hvad der er den bedste praksis. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. om året de næste 2 år til forsøget.

Grønnere Nibe Festival
Nibe Festival er en af Nordjyllands største kulturbegivenheder. Festivalen har en ambition om, at konceptet på flere måder skal være grønnere.

Der er ikke mindst fokus på strømforbruget og ønsket om at levere grøn strøm i højtalere, boder mv. Dette gøres ved at trække el til faste installationer i skoven og på mellemscenen.

Der igangsættes et projekt, hvor der også søges ekstern finansiering. Budgetforligspartierne er sindede at støtte projektet med op til 2 mio. kr.

Udmøntning af midlerne fra Grøn Fond
Aalborg Kommune sætter en ambitiøs retning for klima- og bæredygtighedsområdet. De 3 mio. kr. årligt fra den grønne fond skal anvendes til følgende:

Deltagelse i DK2020-projektet, udarbejdelse af klimaplan for Aalborg Kommune, samt udvikling af klimabudgetter og -regnskaber.

Sortering af affald i de 900 kommunale institutioner.

Affaldssortering i kommunale institutioner

Det er hensigten, at de kommunale institutioner har implementeret affaldssortering med udgangen af 2021. I øjeblikket er ca. 200 ud af ca. 900 kommunale institutioner tilmeldt ordningen for indsamling af papir/pap og plast/metal.

Udgiften til indkøb af udstyr til sortering af affald samt information kan dækkes som en del af de 35,0 mio. kr. til klimainvesteringer i Aalborg Kommune.

Det forventes, at der skal bruges 1 mio. kr. årligt.

Betalingsparkering
Budgetforligspartierne er enige om at fastholde taksterne for betalingsparkering.

Der er dog enighed om, at de kommende pladser på Aabos Plads vil være med en takst på 10,- kr. pr. time, da det omlægges fra grøn til gul zone.

På disse pladser vil det også være muligt at bruge års- og månedskort. Der vil således fremover være tre takster på 16 kr., 10 kr. og 7 kr. pr. time på de kommunale parkeringspladser.

Kollektiv trafik
Udkastet til en ny kollektiv trafikpolitik er for øjeblikket i offentlig høring og ventes behandlet i byrådet inden årets udgang. Med den kommende politik fastlægges en række principper for den kollektive trafik.

I forlængelse heraf er forligspartierne enige om, at der skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan den kollektive trafik skal udvikles i de kommende år, sådan at der bliver en god og fleksibel dækning i hele kommunen.

Del artikel

Andre læser også